Vi vil bygge et smukt skib i Danmark

Troels Kløvedal

Søfarer og forfatter

Vi danskere er heldigt stillede med goder og tilgang til kulturarven. Overalt i både store og små byer er der lokale museer med dygtige, engagerede medarbejdere, som til enhver tid er klar til at stille deres indsigt til rådighed for os og udstille deres store viden om Danmarks fortid fra stenalder til computeralder.


Ligeledes er landet godt forsynet med maritime museer, langt flere end andre lande der forvalter den maritime kulturarv. Fra Fanø over Åbenrå til Skagen, videre til Tåsinge, Helsingør, Dragør,Thyborøn,Christianshavn og til Ebeltoft.


Ja, overalt, kan man få indblik i hvordan vi som vandland,søfartsnation har besejlet vores enorme kyststrækninger og ligeledes opleve hvordan den danske flåde på trods af landets lidenhed har formået at holde landet fri for sørøvere og invasionsflåder. At Danmark overhovedet ligger her endnu kan vi takke vores sømandskab og geopolitiske beliggenhed for.


Landet har i tusind år levet af handel der gik over havet, og med skibene fulgte klturerne og viden om den verden som vi besejlede, eller fik besøg af.


Danmark har i de sidste 40 år oplevet at den maritime kulturarv er vedligeholdt på bedste vis af Træskibssammenslutningen, også kaldet TS, som hver år viser deres smukke skibe frem til stævner og i de danske havne for folk i alle aldre og til alles glæde.


Men der mangler noget. Vi har stor viden om vikingerne og i Roskilde vokser landets viden om denne periode fra år til år. Og ikke nok med at man formidler viden, man gør det også praktisk ved at bruge de både man bygger, og går sågar på langfart med dem til Tyskland, Norge, Skotland og Irland.


I Ebeltoft ligger Fregatten JYLLAND og kan fortælle om en tid hvor damp og sejl så småt begyndte at samarbejde. Men da Danmark virkelig havde sin store sejlskibeflåde både den militære og den civile fra Christian 4’s dage, og til tabet af flåden i 1807 mangler vi skibe at vise frem og gøre erfaringer med. Og noget af det som søfartshistorikerne siger vi mangler, er simpel viden om, hvordan de sejlede skibene
og om, hvordan kommandoerne fungerede. Mange har spekuleret på, når man ser et sønderskudt skib, hvordan officerer og mandskab på ufattelig vis alligevel lykkedes at få sat bare et enkelt sejl, så de igen kunne navigere. En fransk ambassadør der besøger København under Kalmarkrigen siger om vores flåde, at den er mægtig, at skibene ligner store kasteller og at masterne er over 60 meter høje.


Men der er et gevaldigt hul på 200 år. Hollænderne, de flyvende, som beherskede verdenshavne i 1600-tallet har for længst bygget deres BATAVIA og svenskerne sendte for nogle år siden deres Kinafarer GÖTEBORG den lange vej til Kinakysten. Så derfor skal vi have et ualmindeligt smukt skib, HUMMEREN, et af Christian 4. smukke orlogsskibe og Køge har stillet sig i spidsen for projektet..

 

Køge satser på et nyt katedralprojekt

Flemming Rieck

Flemming Rieck
Forhenværende direktør for Køge Museum, Formand i HUMMEREN’s bestyrelse

Set i lyset af den rige søfartshistorie omkring Køge by og Bøge Bugt er det helt naturligt, at der i Køge tages initiativ til at bygge en fuldskalakopi af et renæssancefartøj – nemlig HUMMEREN. Projektet er stort og dyrt, men der er ingen tvivl om, at det vil øge opmærksomheden omkring Køge by og den dertil hørende maritime historie.


Det er intentionen at skabe et maritimt forum, hvor kulturhistorisk kreativitet, aktivitet og socialt liv kan virke i symbiotisk sameksistens. Det historiske værft, som indrettes på byggepladsen vil på én gang rumme enestående kultur-
kvalitet, læring og en mangfoldighed af oplevelser. Det vil være et sted, som både giver plads til fordybelse og aktiv udfoldelse, som kan skabe bindeled ved fælles aktiviteter imellem generationerne og imellem by og havn, samtidig med at formidlingen af landets maritime kulturhistorie styrkes. Formidlingsdelen tænkes udviklet i tæt samarbejde med Museum Sydøstdanmark.


Køge By – med ansigt mod havet
Køge er en usædvanligt velbevaret by. Byen er grundlagt der, hvor åens brede udløb gav skibe mulighed for at gøre anløb under beskyttede forhold. Naturhavnen i Køge Å’s munding – den eneste landingsplads mellem København, Sjællands Sydkyst og øerne i Smålandsfarvandet – var den afgørende faktor for, at der blev anlagt en ny by i bugtens runding. Farvandene ud for Køge, havnen, søfarten og søkrigene rummer en rig kulturhistorie med et langt perspektiv, som fortjener at blive præsenteret for byens borgere og nysgerrige besøgende fra ind- og udland.

På trods af bykernens gamle og hyggelige præg er Køge en aktiv by med store igangværende udviklingsprojekter. Her er det af største betydning, at ”vogterne” af byens historie er med i front. Byens gademønstre og landets største provinstorv sætter billeder på historien og bidrager til at placere kulturhistoriske aspekter i samfundets vedvarende udvikling og forandring.


Den maritime historie
– forskning og turisme hånd i hånd
Byggeriet af en tro kopi af et 1600tal skib er et ambitiøst projekt. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet målfaste hovedtegninger af ”HUMMEREN”, der er taget positiv
kontakt med Søfartsstyrelsen om brugen af fartøjet, når det ad åre er færdigbygget, der er foretaget stabilitetsberegninger på skrog og rigning, der er dialog med Skibsbevarings-
fonden og at få udarbejdet bevaringserklæring på fartøjet osv. Samtidig er en erhvervsdrivende fond under dannelse,
således at der sikres en kompetent styring af det store projekt.


Dette prospekt rummer en grundig beskrivelse af
HUMMEREN – byggeri, udseende, sejlegenskaber og skibets aktiviteter på Christian IV’s tid. Vi ønsker at skabe et maritimt aktivitetsområde, hvor skibsbyggere, rebslagere, sejlmagere, billedskærere, smede og andre dygtige håndværkere kan arbejde hånd i hånd. Der skal formidles søfartshistorie på en levende måde i dertil egnede rammer, og der skal være plads til byens meget aktive gruppe af skibsmodelbyggere.


Byggeriet af HUMMEREN rummer mulighed for indsigt i 1600tallets skibsbyggeri til gavn for forskere, samtidig med at skibsværftet vil være en magnet for turister til gavn for Køge og resten af Øresundsregionen. Der er mange gode grunde til at bakke op om projektet.

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20